Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Stiftpengar till Sofia Magdalena kyrka i Askersund

September 2014Skapad av Ove Danielsson fre, september 19, 2014 09:59:32

Askersunds församling kan få pengar till en upprustning av Sofia Magdalena kyrka om allt går vägen. Det hänger på om riksdagen beviljar kyrkoantikvarisk ersättning i förväntad omfattning.

I ett pressmeddelande skriver Strängnäs stift följande:

”Reparation av koppartak, putsarbete på kyrktorn och konservering av altarskåp – det är några av de arbeten som behöver utföras på och vid kyrkomiljöer i Strängnäs stift. Sammanlagt delas 37 924 000 kronor ut i kyrkoantikvarisk ersättning för 2015 till projekt i Sörmland, Närke och Stockholms län enligt beslut i stiftsstyrelsen. Detta under förutsättning att riksdagen beviljar kyrkoantikvarisk ersättning i förväntad omfattning.

Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, är pengar som staten ger till Svenska kyrkan för att underhålla och bevara de kulturvärden som kyrkan förfogar över och som räknas som en angelägenhet för hela svenska folket att bidra med. Syftet med den kyrkoantikvariska ersättningen är att upprätthålla det kyrkliga kulturvärdet och nå ”största kulturmiljönytta på ett rättvist sätt”. I år infaller en så kallad kontrollstation, vilket innebär att staten ser över överenskommelsen om kyrkoantikvarisk ersättning.

Kyrkostyrelsens beslut om den ekonomiska ramen för varje stift är därför fattat under förutsättning att riksdagen inte sänker ersättningsnivån för KAE. Strängnäs stift fick 38 000 000 kronor fick att fördela för 2015.

Ansökningar från församlingarna uppgår sammantaget till 47,5 miljoner. Det innebär att det i ramanslaget finns ett underskott på cirka 9,5 miljoner kronor.

- Helt klart är att stiftets tilldelning inte täcker behoven. Av de projekt som församlingar och samfälligheter sökt ersättning för, har vi varit tvungna att prioritera de som ur antikvarisk synvinkel är mest angelägna, säger Maria Lantto, stiftsantikvarie.”Även Askersunds församling har drabbats av kopparstölder. Som vid Sofia Magdalena kyrka.
Bild:Ove Danielsson

Askersunds församling har sökt bidrag för följande åtgärder. Inom parentes stiftsstyrelsens förslag på bidrag:

.Askersunds gamla kyrkogård, renovering av gravsten.

.Askersunds landskyrka, åtgärder sjunkande golv i främre delen av kyrkans mittgång. ( 41 000 kronor)

.Gamla kyrkogården, restaurering av gravsten på kulturgrav.

.Sofia Magdalena kyrka , åtgärder på nedre trappsteget till entrétrappan. (16 000 kronor)

.Sofia Magdalena kyrka, plåtarbeten på kyrkans torn . (185 000 kronor)

.Sofia Magdalena kyrka, projekt som avser orsaken till att det blir fukt i golvet, att putsen ramlar av fasaden och skador på trappan. Åtgärdsförslag och upphandlingsunderlag. (45 000 kronor)

.Sofia Magdalena kyrka, projekt som avser putsarbeten på kyrktornet och utredning av orsaker.(223 000 kronor).

Askersunds församling hade sökt bidrag på 587 000 kronor. Stiftets förslag landar på 410 000 kronor. De sökte bidragen renovering av gravstenar har plockats bort.

Nu går allt lugnt och stilla till vid renoveringar och ombyggnader av församlingens lokaler. Men det har varit stormigare. När norra kyrkflygeln vid Sofia Magdalena kyrka byggdes om invändigt 1971 var det andra tongångar. Dåvarande landsantikvarie Gunnel Sulvan-Larsson, reagerade mycket starkt. I skarpa ordalag skrev hon till församlingen om att lagen inte hade följts. Ombyggnader av kyrkobyggnader ska underställas riksantikvarieämbetet och det hade man inte gjort. Endast vanligt underhållsarbete får utföras utan tillstånd.

Byggnaden hade en gång i tiden använts som skolbyggnad, i vilken skolmästaren hade sin bostad och kontor. Landsantikvarien menade att den tidigare epoken skulle ha dokumenterats, men med ombyggnaden blev det omöjligt.

Flygeln byggdes om för att inrymma pastorsexpedition och arkiv. Linds prästgård hade sålts och anledningarna till det var att stads-och landsförsamlingarna hade slagits ihop. Det behövdes ett samordnat arkiv. Men det var inget som bet på landsantikvarien. Väggar hade rivits och nya satts upp. Ny moderna dörr hade satts in och det fanns plastmattor på golven. Belysningen ansågs också vara under all kritik med tanke på den kulturhistoriska miljön. Fasadbelysning och grova synliga ledningar fanns. De skulle ner under jorden menade landsantikvarien. Östra fasaden skulle också sprutas med något som heter serponit (härdputs). Men det var också fel ur antikvarisk synpunkt. Det var bättre att vänta med sprutningen till man hade råd att göra det ordentligt och låta bli att komplettera putsen.

Norra kyrkflygeln med pastorsexpeditionen

Ansvariga inom kyrkorådet tog kritiken mycket hårt. De hade varit i kontakt med riksarkivarien om utformningen av norra flygeln och fått det godkänt. När det gällde kritiken mot belysning ansåg kyrkofolket att landsantikvarien var helt ute och seglade. Belysningen hörde samman med Askersunds elnät. Kyrkorådet hade påtalat det hela för kommunen.

Men som nämnts, nu följs alla lagar och regler. Allt är sin ordning. Det mesta av det som hände 1971 gjordes i god tro för att tala kyrkospråk. Och pastorsexpeditionen blev bra och ändamålsenligt trots landsantikvariens kritik.

Slutligen kan jag notera att bloggen har haft drygt 30 000 besök sedan starten. Det är bara att lyfta på kepsen för det och tacka. Trodde bara att de var de närmaste som ville läsa. Skriver väl på ett tag till. När ingen vill läsa längre får jag lägga av.

  • Kommentarer(1)//blogg.ovedanielsson.se/#post1149