Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Apropå Folkets hus Askersund

September 2016Skapad av Ove Danielsson mån, september 26, 2016 17:26:07


Kommunalt protokoll gällande rivning av Folkets Hus i Askersund.

Ärendebeskrivning Askersunds kommun förvärvar Folkets Hus i Askersund den första december till ett belopp om 630 tkr. Fastigheten är i sådant skick att en rivning är påkallad och en ny detaljplan för kvarteret Jägaren 2- 4 är under framtagande. Förvärvet av fastigheten liksom kostnaden för rivning bokförs som en marktillgång inför en framtida byggnation/försäljning. En preliminär kostnadskalkyl för rivningen uppgår till ca 1 mkr. Vid sammanträdet den 2016-08-22 för Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågades en komplettering av ärendet angående status av byggnadens beskaffenhet. Ärendet har nu kompletterats med detta.

Ärendets behandling Staffan Korsgren (L) yrkar, utöver förvaltningens förslag att riva Folkets hus i samband med övertagandet vid nyårsskiftet, att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna till att hitta en exploatör redan i samband med rivningen av fastigheten, och även se över möjligheterna till att använda sig av markanvisningsavtal.

Kommunstyrelsens ledamöter kommer överens om att bifalla yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar :

1. att riva Folkets Hus i samband med övertagandet,

2. att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna till att hitta en exploatör redan i samband med rivningen av fastigheten, och även se över möjligheterna till att använda sig av markanvisningsavtal.  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1539