Oves Blogg

Oves Blogg

Länk till hemsidan:ovedanielsson.se

Länk till hemsidan: ovedanielsson.se

Kommunal information

Oktober 2017Skapad av Ove Danielsson tis, oktober 17, 2017 14:13:32

Våtmarksrening i Lindbomossen

Ärendebeskrivning

På uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län har Naturvårdsgruppen AB tagit fram en förstudie med syfte att ge förslag till åtgärder för näringsretention och ökad biodiversitet i Lindbomossen, strax söder om Askersund. I studien beskrivs att tillskapande av våtmarksmiljöer i Lindbomossen skulle kunna rena en del av det näringsrika vattnet som kommer via Dohnaforsån innan det når Alsen.

Askersunds kommun äger det mesta av marken vid Lindbomossen och är därmed till största delen rådig över området. Genom att fördjupa och förstora den gamla åfåran och sedan leda tillbaka det renade vattnet till ån igen kan våtmarksmiljöer skapas. Enligt studien skulle projektsamarbetet ”Värna Alsen”, som bedrivs av miljöförvaltningen och Länsstyrelsen, gynnas av de föreslagna åtgärderna eftersom Dohnaforsåns näringsbelastning på Alsen i och med detta väntas minska. För att genomföra och finansiera de åtgärder som enligt utredningen krävs för att våtmarksreningen ska vara möjlig finns medel att söka. Miljönämnden föreslår därför att kommunstyrelsen uppdrar åt

Sydnärkes miljöförvaltning att för kommunens del söka erforderliga medel och se till att projektet genomförs. Medel finns att söka från flera olika ”potter” hos olika instanser.

Försäljning av mark vid Askersunds södra infart

Ärendebeskrivning

En lokal företagare har kontaktat kommunen för att köpa mark sydväst om cirkulationsplatsen vid Askersunds södra infart. Detta i syfte att etablera restaurangverksamhet på platsen. Marken i fråga är inte detaljplanerad och enligt bedömning av Sydnärkes Byggförvaltning är detta ej heller nödvändigt.

Just nu pågår planering av ett strövområde på Lindbomossen, i samband med åtgärder för att minska övergödning i Alsen. I förslaget till kontrakt finns inskrivet att köparen av marken skall upplåta fem parkeringsplatser så att besökare till området kan parkera. Den blivande fastigheten utgör idag del av tre fastigheter, vilka delvis sammanförs genom lantmäteriförrättning.

  • Kommentarer(0)//blogg.ovedanielsson.se/#post1739